Všeobecné podmínky

1. Úvod

1.1 Společnost SAFARY HOLDING GROUP s.r.o., IČO: 06714200 (dále jen “Provozovatel”), je provozovatelem internetového serveru 2loove.com, dostupného z internetové adresy (URL) https://2loove.com/ (dále jen „Seznamka“), prostřednictvím kterého se mohou uživatelé Seznamky (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) seznamovat a komunikovat on-line, to vše za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2. Popis služby 2loove.com

2.1. Seznamka je zaměřená především na seznamování Uživatelů on-line, k osobní prezentaci Uživatele, vzájemné komunikaci Uživatelů, včetně prohlížení fotografií a profilů jiných Uživatelů, Seznamka dále umožňuje uživatelům sítě internet vyhledat konkrétního Uživatele a přidávat do přátel, nebo vymazat z přátel.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Využívat Službu mohou registrovaní Uživatelé. Registrovaným Uživatelem se rozumí uživatel, který je registrovaný ke službám poskytovaným Provozovatelem.
3.2. Neregistrovaní uživatelé mohou pouze sledovat Seznamku v omezeném zobrazení.
3.3. Kontaktovat ostatní Uživatele je oprávněn pouze registrovaný Uživatel, který vyplnil povinné údaje na svém profilu vytvořeném na Službě, tj. rok narození, sexuální orientace.
3.4. Služby jsou Provozovatelem Uživatelům poskytovány bezplatně a to v základní verzi vymoženosti.
3.8. Uživatel není oprávněn do svých příspěvků zahrnovat reklamní sdělení.
3.9. Uživatel odpovídá za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci příspěvků Uživatele a/nebo profilu Uživatele nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
3.10. V případě, že Uživatel zveřejní v rámci svých příspěvků a/nebo profilu Uživatele fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu v příspěvku a/nebo profilu Uživatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Seznamce a ke způsobům užití v souladu s určením Seznamky a v souladu s těmito Podmínkami.
3.11. Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah příspěvků a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah příspěvků Uživatelů a aktivity Uživatelů v rámci Služby nenese žádnou odpovědnost.
3.12. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, zprávy Uživatele a/nebo zamezit Uživateli přístup na Službu, pokud příspěvky, zprávy a/nebo aktivity Uživatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Pravidly, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
3.13. Uživatel má právo své příspěvky zveřejněné v rámci Službě kdykoliv smazat.
3.14. Uživatel má právo svůj profil ze Službě kdykoliv odstranit. Provozovatel se zavazuje, že profil Uživatele odstraní ze Služby nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti Uživatele.
3.15. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Seznamky. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.
3.16. Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.
3.17. Služba je přístupná pouze uživatelům od 15 let věku. Uživatele mladší 15 let nesmí mít na službě registraci, ani do ní vkládat obsah.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Na Službu a provoz Seznamky se podpůrně použijí Podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Safary Holding Group s.r.o. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Safary Holding Group s.r.o. přednost.
4.2. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů
4.3. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28.5.2021.